homepage

homepage

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego sprzedaztelefonow.pl

Podstawa prawna
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu i w zgodzie z:

 1. Kodeksem Cywilnym – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 2. Ustawą ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.);
 3. Ustawą o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);
 4. Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);


I. Definicje
Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia rozumie się:

 1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej Użytkownika podawany przez niego w procesie Rejestracji, powiązany z Panelem i służący do komunikacji z HYPER-TEL;
 2. Hasło – ciąg znaków wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji, umożliwiający założenie i późniejszą autoryzację dostępu do Panelu;
 3. HYPER-TEL - HYPER–TEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 3A, 00-791 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Halicka 9, 31-036 Kraków zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000418576, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł, NIP: 6762454889, adres e-mail biuro@sprzedaztelefonow.pl, nr telefonu 501 55 36 20 lub 516 29 00 92 (w godzinach 10.00 – 17.00) która jest właścicielem Sklepu oraz podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną;
 4. Login – ciąg znaków wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji, umożliwiający dostęp do Panelu oraz identyfikację Użytkownika w Sklepie;
 5. Panel – indywidualny profil utworzony przez Użytkownika w procesie Rejestracji, który umożliwia m.in. składanie Zamówień i podgląd ich historii;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem http://www.sprzedaztelefonow.pl dostarczany także Użytkownikowi w momencie Rejestracji w postaci pliku PDF;
 7. Rejestracja – czynność umożliwiająca założenie Panelu i uzyskanie statusu Użytkownika, dokonana za pośrednictwem Sklepu;
 8. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sprzedaztelefonow.pl, prowadzony przez HYPER-TEL;
 9. Towar – produkt prezentowany w Sklepie;
 10. Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość pomiędzy HYPER-TEL, a Użytkownikiem, na skutek złożenia oferty przez Użytkownika i jej przyjęcia przez HYPER-TEL na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 11. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, takie jak Rejestracja, prowadzenie Panelu i umożliwienie dostępu do niego, składanie Zamówień;
 12. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dopełniła procesu Rejestracji i korzysta ze Sklepu;
 13. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość z HYPER-TEL będąca oświadczeniem woli Klienta, określającym w szczególności rodzaj i liczbę Towarów, składana za pośrednictwem Sklepu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz świadczenia Usług przez HYPER-TEL za jego pośrednictwem.
 2. Korzystanie ze Sklepu i Usług, jak również wszelka komunikacja pomiędzy HYPER-TEL i Użytkownikami odbywa się w języku polskim.
 3. Użytkownicy oraz osoby dokonujące Rejestracji wyrażają zgodę na dostarczenie Regulaminu w pliku w formacie PDF, który umożliwia zapisanie Regulaminu na dysku twardym urządzenia z którego korzystają i jego odtwarzanie w wybranym przez nich momencie, a także sporządzenie wydruku.
 4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty HYPER-TEL, ale zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Korzystanie ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, którego używa Użytkownik lub osoba odwiedzająca Sklep bez Rejestracji, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies;
  2. Firefox w wersji 21 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies;
  3. Google Chrome w wersji 26 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies;
  4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Użytkownik lub osoba odwiedzająca Sklep bez Rejestracji powinni we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. HYPER – TEL zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usług do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku Użytkownicy oraz osoby odwiedzające Sklep bez Rejestracji zostaną o powyższym powiadomieni za pośrednictwem Sklepu.
 4. HYPER – TEL zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia Usług poprzez Sklep w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z Usługami i korzystaniem ze Sklepu, HYPER-TEL podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Użytkownicy lub osoby odwiedzające Sklep bez Rejestracji zobowiązani są w szczególności do:
  1. niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez dostarczanie przez lub do Sklepu treści zawierających wirusy komputerowe oraz wszelkie inne kody źródłowe, pliki, programy komputerowe szkodliwe dla Sklepu,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla HYPER-TEL,
  5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami panującymi w środowisku internetowym.

IV. Rejestracja Użytkownika i korzystanie z Panelu

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu jest założenie Panelu poprzez dokonanie Rejestracji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej z podstron Sklepu.
 3. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, dostarczonego w pliku PDF w momencie Rejestracji oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu rejestracyjnym, a także ustalenie Loginu i Hasła.
 4. Dopełnienie Rejestracji jest potwierdzane drogą mailową na Adres e-mail Użytkownika.
 5. Z momentem dokonania Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Panelu, na który może logować się w dowolnym czasie poprzez podanie Loginu i Hasła w odpowiednim polu formularza logowania umieszczonego w Sklepie.
 6. Użytkownik może posiadać tylko jeden Panel.
 7. HYPER –TEL może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu poprzez zablokowanie lub ograniczenie dostępu do Panelu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie Rejestracji dane nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu,
  3. dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami panującymi w środowisku internetowym, a także godzących w dobre imię HYPER-TEL.
 8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody HYPER-TEL. Zgoda taka jest udzielana drogą elektroniczną, po skierowaniu wniosku na adres mailowy HYPER-TEL podany w Regulaminie.

V. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy

 1. Użytkownik może rozpocząć procedurę Zamówienia poprzez wybór Towarów umieszczonych w Sklepie, polegający na dodaniu ich do koszyka zamówień zgodnie z instrukcją wyświetlaną w Sklepie.
 2. Użytkownik może dowolnie modyfikować liczbę i rodzaj Towarów dodanych do koszyka zamówień do momentu złożenia Zamówienia.
 3. Po ustaleniu ostatecznej zawartości koszyka zamówień, tj. po dokonaniu przez Użytkownika ostatecznego wyboru Towarów, powinien on wybrać metodę płatności za Towary oraz sposób i miejsce ich dostawy.
 4. Wybór wszystkich elementów, o których mowa w ust. 3, umożliwi wyświetlenie przez Sklep podsumowania Zamówienia, które będzie określać:
  1. wybrane Towary, w tym ich liczbę oraz cenę jednostkową,
  2. wybraną metodę płatności i termin dokonania zapłaty,
  3. wybrany sposób dostawy i jej szacowany czas,
 5. Jeśli Użytkownik nie chce zmodyfikować Zamówienia i potwierdza dane wskazane z podsumowaniu Zamówienia, to poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” składa HYPER-TEL Zamówienie, które stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. HYPER-TEL przyjmuję ofertę, o której mowa w ust. 5 drogą mailową, poprzez przesłanie wiadomości na Adres e-mail Użytkownika. Załącznikiem do wiadomości jest podsumowanie Zamówienia utrwalone w pliku PDF oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. IX Regulaminu.
 7. Z momentem przyjęcia oferty przez HYPER-TEL zostaje zawarta Umowa.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Użytkownika w jego Panelu bądź w złożonym Zamówieniu.
 2. Użytkownik ma możliwość wybrania następujących sposobów dostawy Towarów za wskazane orientacyjne ceny:
  1. KURIER-PRZELEW 29 zł,
  2. KURIER-PŁATNOŚCI.PL 35 zł ,
  3. KURIER-POBRANIE 35 zł,
  4. POCZTA PRIORYTET UBEZPIECZONY-PRZELEW 19 zł,
  5. POCZTA PRIORYTET UBEZPIECZONY-PŁATNOŚCI.PL 29 zł,
  6. POCZTA PRIORYTET UBEZPIECZONY-POBRANIE 29 zł,
  7. PRZESYŁKA ZAGRANICZNA - PRZEDPŁATA 49 zł.
 3. Precyzyjna cena dostawy zostanie ustalona podczas składania Zamówienia.
 4. Termin realizacji dostawy Towarów wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy zgodnie z ust. VI Regulaminu. Jeśli szacowany czas dostawy będzie dłuższy, HYPER-TEL poinformuje o tym Użytkownika drogą mailową.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w walucie polskiej (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz należne cła.
 2. Płatność za Towary może zostać dokonana poprzez:
  1. przelew na konto bankowe HYPER-TEL;
  2. płatność w systemie platnosci.pl;
  3. płatność przy odbiorze w przypadku:
  4. dostarczenia Towarów do Użytkownika przez Pocztę Polską lub kuriera (przesyłka za pobraniem) albo
  5. odbioru osobistego przez Użytkownika w punkcie odbioru osobistego znajdującego się pod adresem ul. Halicka 9 w Krakowie.

VIII. Prawo odstąpienia

 1. Użytkownikowi, który zawarł z HYPER-TEL Umowę jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny.
 2. W celu wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, Użytkownik powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu, wskazując w nim przynajmniej swoje dane osobowe, numer zamówienia oraz numer konta bankowego, na który powinien nastąpić zwrot płatności. Użytkownik może wykorzystać wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przesłany drogą mailową przez HYPER-TEL w momencie przyjęcia jego oferty określonej w Zamówieniu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Towarów Użytkownikowi. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez Użytkownika przed jego upływem.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku produktów wykraczających poza standardową ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Użytkownika lub dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, zgłoszonych w Zamówieniu;
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, powinno ulec zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Zwrot Towarów przez Użytkownika powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy poprzez wysłanie Towarów na adres HYPER – TEL (ul. Halicka 9, 31-036 Kraków) na koszt Użytkownika.
 7. Zwracany przez Użytkownika Towar powinien zostać opakowany na koszt Użytkownika w odpowiedni sposób, zabezpieczający go przed wszelkimi uszkodzeniami w trakcie transportu.
 8. HYPER – TEL w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Użytkownika od Umowy zwróci dokonane przez Użytkownika płatności na konto bankowe wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

IX. Reklamacje Towarów

 1. Obowiązkiem HYPER –TEL jest dostarczenie Użytkownikowi Towarów bez wad. HYPER – TEL jako sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za wady prawne i fizyczne Towarów.
 2. Reklamacje powinny zostać skierowane pisemnie na adres: HYPER – TEL Sp. z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@sprzedaztelefonow.pl.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania przez HYPER – TEL. Stanowisko HYPER – TEL w sprawie reklamacji (w tym opis i wskazanie terminu podjęcia ewentualnych działań HYPER – TEL w celu usunięcia wad) zostanie przesłane Użytkownikowi taką samą drogą, jaką użył dla złożenia reklamacji.
 4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów są niezależne od ewentualnych roszczeń, które mogą zostać skierowane do podmiotu, który udzielił na nie gwarancji (np. producenta).

X. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług przez HYPER-TEL

 1. HYPER – TEL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Użytkownik może zgłaszać:
  1. pisemnie na adres HYPER – TEL Sp. z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków,
  2. elektronicznie na adres e-mail: biuro@sprzedaztelefonow.pl,
  3. telefonicznie pod nr 501 55 36 20 lub 516 29 00 92 (w godzinach 10.00 – 17.00).
 3. W zgłoszeniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Za datę zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu uznaje się datę wpływu zgłoszenia do HYPER-TEL.
 5. HYPER – TEL rozpatrzy zgłoszenie w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Spory pomiędzy Użytkownikiem a HYPER – TEL

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy HYPER – TEL a Użytkownikiem, w tym dotyczące reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygane będą polubownie. W braku takiej możliwości spory pomiędzy HYPER –TEL a Użytkownikiem:
  1. będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
  2. który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę HYPER – TEL.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
  • organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

XII. Dane osobowe

 1. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie prze HYPER – TEL ich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz realizacją Umowy. Użytkownicy mogą dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych.
 2. HYPER – TEL jest administratorem danych osobowych Użytkowników i zapewnia niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia tych danych przed ich pozyskaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawienia. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik ma prawo zgłoszenia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.
 2. HYPER-TEL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. HYPER-TEL poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na ich Adresy e-mail, w terminie 7 dni przed dniem planowanego wejścia w życie zmiany. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na planowaną zmianę, może żądać usunięcia jego Panelu ze Sklepu, zgłaszając taki wniosek mailowo.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany Użytkownikowi na każde jego żądanie.
 4. Jeżeli w Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy HYPER-TEL a Użytkownikiem odbywać się będzie:
  1. ze strony HYPER-TEL za pośrednictwem adresu mailowego biuro@sprzedaztelefonow.pl
  2. ze strony Użytkownika za pośrednictwem Adresu e-mail.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane w sposób przewidziany przepisami prawa za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpłynie to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
Statystyka: Amount of product: 211, Amount of category: 27, Amount of news: 0, Amount of promotion: 0, Amount of visitors: 9595813


Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ma jedynie charakter informacyjny.

Nokia | Motorola | Sony Ericsson | Samsung | LG | Benq Siemens | IPhone | HTC | Sprzedaż telefonów Kraków | Telefony na raty | Raty bez BIK | 23% Faktura VAT

© Copyrights Hypertel 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone.