homepage

homepage

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sprzedaztelefonow.pl z 2 maja 2013 r.
 
I. Definicje
Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia rozumie się:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod sprzedaztelefonow.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia na Towary;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  adresem domeny „sprzedaztelefonow.pl”.
2.2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy sprzedaztelefonow.pl, prowadzony jest przez HYPER –TEL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000418586, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, NIP: 6762454889.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies
b) Firefox w wersji 21 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies
c) Google Chrome w wersji 26 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
2.6. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa HYPER – TEL Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://sprzedaztelefonow.pl/index.php?pasek=show&page=1 oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, 
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. HYPER –TEL Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, 
w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez HYPER-TEL Sp.  o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię HYPER-TEL Sp.  o.o.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody HYPER-TEL Sp.  o.o. .
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne 
i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, 
w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, 
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla [nazwa prowadzącego],
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie 
w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3.8. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez HYPER-TEL Sp. z o.o. w celu i zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sprzedaztelefonow.pl, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy wybranych Towarów. Do momentu naciśnięcia przycisku „Dalej” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Dalej”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z HYPER-TEL Sp.  o.o.
Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, 
o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy wynoszą:
a) KURIER-PRZELEW 29 zł , 
b) KURIER-PŁATNOŚCI.PL 35 zł 
c) KURIER-POBRANIE 35 zł , 
d) POCZTA PRIORYTET UBEZPIECZONY-PRZELEW 19 zł , 
e) POCZTA PRIORYTET UBEZPIECZONY-PŁATNOŚCI.PL 29 zł 
f) POCZTA PRIORYTET UBEZPIECZONY-POBRANIE 29 zł 
g) PRZESYŁKA ZAGRANICZNA - PRZEDPŁATA 49 zł 
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy na terenie Polski wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, za granicę – paczka priorytetowa do 14 dni (w niektórych przypadkach czas dostawy może ulec zmianie).
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sprzedaztelefonow.pl oraz pobrać go 
i sporządzić jego wydruk.
5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 
VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego HYPER-TEL Sp. z o.o. podany w Zamówieniu,
b) płatnością w systemie platnosci.pl,
d) płatność przy odbiorze – za pobraniem w chwili dostarczenia towaru do Klienta przez Pocztę Polską lub kuriera, lub w przypadku obioru osobistego przez Klienta w lokalu HYPER-TEL Sp. z o.o. przy ul. Halickiej 9 w Krakowie.
 
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres: HYPER – TEL Sp. z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków.
7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
HYPER – TEL Sp. z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków. 
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
7.7. W przypadku zwrotu towaru w stanie niezgodnym z pkt 7.4. lub niemożności zwrotu, HYPER – TEL Sp. z o.o. przysługują wobec Klienta roszczenia odszkodowawcze.  
 
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. HYPER – TEL Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: HYPER – TEL Sp. z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków lub adres e-mail: biuro@sprzedaztelefonow.pl . HYPER – TEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. HYPER – TEL Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność 
z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. HYPER – TEL Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić HYPER – TEL Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości i uwagi związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: HYPER – TEL Sp. z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków lub adres e-mail: biuro@sprzedaztelefonow.pl. lub telefonicznie pod nr 501 55 36 20 lub 516 29 00 92 (w godzinach 10.00 – 17.00).
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj 
i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. HYPER – TEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HYPER – TEL Sp. z o.o.  
a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HYPER – TEL Sp. z o.o.  
a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę HYPER – TEL Sp. z o.o.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Statystyka: Amount of product: 211, Amount of category: 27, Amount of news: 6, Amount of promotion: 0, Amount of visitors: 9518190


Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ma jedynie charakter informacyjny.

Nokia | Motorola | Sony Ericsson | Samsung | LG | Benq Siemens | IPhone | HTC | Sprzedaż telefonów Kraków | Telefony na raty | Raty bez BIK | 23% Faktura VAT

© Copyrights Hypertel 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.